` آزمون ارزش های فردی
آزمون ارزش های فردی
شما با پاسخ به این آزمون می توانید مهم ترین ارزش های خود را که از اهمیت خاصی در زندگیتان برخوردارند ، مشخص نمایید.

داوطلب گرامی اگر با جواب الف کاملا موافق و با جواب ب کاملا مخالف هستید ، در مستطیل روبروی الف عدد (4) و در مستطیل روبروی ب عدد (1) را بنویسید
اگر با جواب الف کاملا مخالف و با جواب ب کاملا موافق هستید ، در مستطیل روبروی الف عدد (1) و در مستطیل روبروی ب عدد (4) را بنویسید
اگر جواب الف را کمی به جواب ب ترجیح میدهید در مستطیل روبروی الف عدد (3)و در مستطیل روبروی ب عدد (2) را بنویسید
اگر جواب ب را کمی به جواب الف ترجیح میدهید در مستطیل روبروی الف عدد (2) و در مستطیل روبروی ب عدد (3) را بنویسید


1- به نظر شما تحقیقات علمی بیشتر متوجه چه هدفی باید باشد؟


2- کتب آسمانی به طور کلی از چه لحاظ برای شما جالب توجه هستند ؟


3-کدامیک از افراد زیر سهم بیشتری در پیشرفت تمدن بشری داشته اند؟


4- به فرض اینکه استعداد و شایستگی یکسان برای دو شغل زیر داشته باشید ، کدامیک را انتخاب می کنید؟


5- آیا به نظر شما صحیح است که هنرمندان بزرگ در هنر خود فقط احساسات خودرا در نظر بگیرند و به تمایلات دیگران توجهی نداشته باشند؟


6- به نظر شما تحصیل درکدامیک از رشته های زیر برای بشریت اهمیت بیشتری دارد ؟


7- به نظر شما رهبران اجتماع به کدامیک از کارهای زیر باید بیشتر توجه کند؟


8- در جشن ها ومراسم با شکوه بیشتر تحت تأثیر چه چیزی واقع می شوید؟


9- کدامیک از این دو خصوصیت را مهمتر می دانید؟


10- اگر هم در ادبیات و هم در فیزیک تخصص کافی داشتید تدریس کدامیک از دو رشته را در دانشگاه ترجیح می دادید؟


11- از دوکتاب زیر خواندن کدامیک را ترجیح خواهید داد؟


12- از دو مقالۀ زیر که در روزنامه چاپ شده است کدامیک را دقیق تر می خوانید؟


13- در بازدید از اماکن مقدس بیشتر تحت تأثیر چه چیز واقع می شوید؟


14 - در صورت داشتن وقت و فراغت کافی کدامیک از دو فعالیت زیر را ترجیح می دهید؟


15 - در بازدید از یک نمایشگاه به دیدن کدام قسمت آن بیشتر علاقمندید؟


16 - در کدامیک از دو بحث زیر بیشتر مایلید شرکت کنید؟


17 - هدف مذاهب در حال حاضر بیشتر چه باید باشد؟


18 - اگر فقط دو مجلۀ زیر در اختیار شما بود ،خواندن کدامیک را ترجیح می دادید؟


19 - شرکت در کدامیک از سخنرانیهای زیر برای شما جالب تر است؟


20 - به نظر شما کدامیک از این دو وظیفه آموزش و پرورش مهمتر است؟


21 - به مصالحۀ زندگی کدام دسته از مشاهیر زیر بیشتر علاقه دارید؟


22 - کدامیک از مشخصات زیر را نشانه یک تمدن اصیل می دانید؟


23 -  اگر در یک سازمان صنعتی کار کنید( به فرض حقوق مساوی ) کدامیک از مشاغل زیر را انتخاب خواهید کرد؟


24 - مطالعه کدامیک از دو کتاب زیر را ترجیح می دهید؟


25 - توجه به کدامیک از دو هدف زیر بیشتر به حال جامعه مفید است ؟


26 - اگر در مقامی باشیدکه بتوانید یکی از دو کار زیر را انجام دهید کدام یک را ترجیح می دهید؟


27 - شرکت در کدامیک از سخنرانیهای زیر را ترجیح می دهید؟


28 - کدامیک از نظرات زیر را در مورد پیدایش جهان بیشتر ترجیح می دهید؟


29 - به مطالعه کدامیک از دو بخش زیر در روزنامه ها علاقه دارید؟


30 - چه نوع تعلیماتی را برای تأمین آتیه فرزند خود مهمتر می دانید ؟


توجه

داوطلب گرامی به الباقی سوالات به ترتیب زیر پاسخ دهید
برای جوابی که بیش از همه از نظر شما اهمیت دارد نمره 4 بدهید
برای جوابی که در درجه دوم اهمیت قرار دارد نمره 3 بدهید
برای جوابی که در درجه سوم اهمیت قرار دارد نمره 2 بدهید
برای جوابی که کمتر از همه از نظر شمااهمیت دارد نمره 1 بدهید
نمره هر جواب را در مستطیل روبروی هر گزینه وارد نمایید.


31- به عقیده شما یک دولت خوب به کدامیک از هدفهای زیر باید بیشتر اهمیت دهد ؟


32- به عقیده شما کسی که تمام هفته را کار می کند ، چگونه می تواندجمعۀ خودرا به بهترین وجهی بگذراند؟


33- اگر در مقامی بودید که می توانستید روش آموزشی مدارس را تغییر دهید کدامیک از هدفهای زیر را بیشتر دنبال می کردید؟


34- از میان همجنسان خود دوستی با چه آدمی را ترجیح می دهید ؟


35- اگر در شهر کوچکی زندگی می کردید و در آمدتان بیش از مایحتاجتان بود ترجیح می دادید اضافه درآمد خود را به چه نحوی مصرف کنید؟


36- از چه نوع فیلمهایی بیشتر لذت می برید؟


37- اگر توانایی لازم را برای انجام مشاغل زیر داشتید ( به فرض حقوق مساوی )کدامیک را انتخاب می کردید؟


38- اگر پول و فراغت کافی در اختیار داشتید ، کدامیک از فعالیت های زیر را بیشتر ترجیح می دادید؟


39- در مجلس عصرانه ای که به عده ای از دوستان صمیمی (همجنس) دور هم جمع شده اید ، بیشتر مایلید دربارۀ چه مطالبی بحث کنید؟


40 - در تعطیلات تابستان آینده در صورت تواناییهای لازم ، اشتغال به کدامیک از فعالیتهای زیر را بیشتر ترجیح خواهید داد؟


41- سفرهای اکتشافی اشخاص برجسته ای مانند کریستف کلمب و ماژلان برای کشف سرزمین های ناشناخته از چه لحاظ به نظر شما بیشتر مهم هستند؟


42- به نظر شما چه ملاکی باید اساس رفتارهای انسان قرار گیرد؟


43- به کدامیک از مشاهیر زیر بیشتر علاقمندید؟ و اگر استعداد کافی برای مشاغل زیر داشته باشید کدامیک را بیشتر ترجیح خواهید داد؟


44- چه نوع زنی را بیشتر مایلید به عنوان همسر خود انتخاب کنید ( خانمها به قسمت دوم این سؤال پاسخ بدهند)؟ برای خانمها: چه نوع مردی را مایلید به عنوان شوهر خود انتخاب کنید؟


45- یک نسخۀ نفیس خطی قدیم قرآن از نظر شما یادآور چیست؟