besmelah

information

  • آن که می‌خواهد روزی پریدن آموزد نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را بیاموزد. ...