besmelah

information

  • به خدا نگویید چه مشکلات بزرگی دارید، به مشکلات بگویید چه خدای بزرگی دارید. ...

خدمات اختصاصی داوطلبان تحت پوشش

 تمامی داوطلبان تحت پوشش در مدارس و مرکز مشاوره محمد رضا پوردستمالچی میتوانند از خدمات اختصاصی سایت مرکز مشاوره و برنامه ریزی محمدرضاپوردستمالچی استفاده نمایند.

قطعاً استفاده از این خدمات میتواند شما را در جهت موفقیت هر چه بیشتر در آزمون سراسری یاری نماید.

New-1