شنبه 18 خرداد 98

شروع دوره 20
98040801

یکشنبه 05 خرداد 98

همایش ویژه داوطلبان دبیرستان سما

98030802

جمعه 20 اردیبهشت 98

همایش اولیا

98030506

پنجشنبه 02 خرداد 98

کارگاه متاخرین

98030506

جمعه 27 اردیبهشت 98

کارگاه والدین

98030505

جمعه 27 اردیبهشت 98

کارگاه 9 و 10

98030504

شنبه 28 اردیبهشت 98

شروع دوره 19

98030503

سه شنبه 24 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای شهر سبزوار (پسران)

98030502

سه شنبه 24 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای شهر سبزوار (دختران)

98030501

جمعه 20 اردیبهشت 98

همایش ویژه اولیا

98022301

یکشنبه 15 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای

98021903

پنجشنبه 12 اردیبهشت 98

کارگاه شماره 3 پایه

98021902

شنبه 14 اردیبهشت 98

شروع دوره 18

98021201

یکشنبه 8 اردیبهشت 98

جلسه مشاوره گروهی

98021201

جمعه 6 اردیبهشت 98

کارگاه 5 پایه

98020802

شنبه 31 فروردین 98

شروع دوره 17

98012401

سه شنبه 20 فروردین 98

همایش مشاوره ای استان بوشهر

98012401

دوشنبه 19 فروردین 98

جلسه شروع همکاری 

98012102

شنبه 17 فروردین 98

 شروع دوره 16

98012101

جمعه 9 فروردین 98   

 بازدید مدیریت مدرسه سما از اردوی مطالعاتی نوروز

98011704

سه شنبه 6 فروردین 98

بازدید معاونت مدرسه خدیجه کبری از اردوی مطالعاتی نوروز

98011703

سه شنبه 6 فروردین 98

 بازدید مدیریت مدرسه کوشیار از اردوی مطالعاتی نوروز

98011702

دوشنبه 5 فروردین 98

 بازدید مدیریت مدرسه آیین معرفت از اردوی مطالعاتی نوروز

98011701

جمعه 17 اسفند 97

 جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه

97121802

جمعه 17 اسفند 97

کارگاه های مشاوره ای نوروز

97121801

پنجشنبه ٩ اسفند ٩٧

جلسه آموزش مشاوران همراه

97121604

سه شنبه 7 اسفند 97

همایش مشاوره ای مدرسه نخبگان طباطبایی

97121201

جمعه 3 اسفند 97

کارگاه 4 پایه

97120501

شنبه 27 بهمن 97

شروع دوره 13

97112903

جمعه 26 بهمن 97

جلسه هماهنگی و آموزش مشاوران همراه

97112902

جمعه 26 بهمن 97

کارگاه 7

97112901

دوشنبه 15 بهمن 97

جلسه عمومی همکاران

97112303

دوشنبه 15 بهمن 97

جلسه عمومی همکاران

97112320

دوشنبه 15 بهمن 97

جلسه عمومی همکاران

97112301

شنبه 13 بهمن 97

شروع دوره 12

97111401

جمعه 5 بهمن 97

کارگاه شماره 3 پایه

97110604

جمعه 28 دی 97

کارگاه 6

97110603

جمعه 28 دی 97

جلسه هماهنگی مشاوران همراه

97110602

جمعه 21 دی 97

همایش فنلاند

97102402

پنجشنبه 20 دی 97

کارگاه SCL

97102401

جمعه 23 آذر 97

کارگاه شماره 5

97100402

پنجشنبه 29 آذر 97

کارگاه مشاوره ای پایه

97100402

شنبه 24 آذر 97

جلسه مشاوره گروهی

97092501

شنبه 24 آذر 97

شروع دوره 9

97092501

جمعه 23 آذر 97

جلسه هماهنگی مشاوران همراه

97092501

پنجشنبه 15 آذر 97

کارگاه متاخرین

97091701

پنجشنبه 15 آذر 97

آموزش مشاوران همراه

97091502

شنبه 12 آذر 97

جلسه مشاوره گروهی

97091501

پنجشنبه 8 آذر 97

آموزش مشاوران همراه

97091201