رویداد های مرکز مشاوره

شروع دوره ١٣ جلسات مشاوران همراه
جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره
گزارش تصویری کارگاه ٧
(3) گزارش دومین جلسه عمومی همکاران مرکزمشاوره
(2) گزارش دومین جلسه عمومی همکاران مرکزمشاوره
(1) گزارش دومین جلسه عمومی همکاران مرکزمشاوره
شروع دوره ١٢ جلسات مشاوران همراه
کارگاه شماره سه پایه
کارگاه 6
جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره
گزارش تصویری سمينار آموزشي تخصصي آموزش و پرورش در فنلاند
گزارش تصویری کارگاه SCL
کارگاه 5
کارگاه مشاوره ای شماره ٢ ویژه دانش آموزان (نهم - دهم و یازدهم)
جلسه مشاوره انگیزشی محمدرضا پوردستمالچی
شروع دوره ٩ جلسات مشاوران همراه
جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش مشاوران همراه
جلسه هماهنگى مشاوران همراه مدارس با معاونت مدارس
جلسه شورای دبیران مدرسه آیین معرفت
برگزاري كارگاه متأخرين توسط مسئول نظارت و آموزش مشاوران همراه
برگزارى جلسه آموزش متقاضيان مشاور همراه توسط مسئول آموزش و نظارت
جلسه مشاوره گروهی محمدرضا پوردستمالچی در مدارس تحت پوشش
جلسه آموزش متقاضیان مشاور همراه