گزارش تصویری کارگاه ۶


 

جمعه ۴بهمن ماه١٣٩٨

موضوعات اصلی:

برنامه ریزی استراتژیک در فصل بهار

استفاده از نوروز معادل یک ماه مطالعه

روش مطالعه و برنامه ریزی دوران نوروز

عادات استاندارد مطالعه دوران نوروز

روش مطالعه و برنامه ریزی در اردیبهشت

روش تثبیت عادات صحیح دوره جمع بندی

 

98110403

 

 

 

98110404

98110405

 

 

9811040198110402