برنامه تلویزیونی


برنامه تلویزیونی - یک آبان 1398 با موضوع گام اول برای موفقیت
برنامه تلویزیونی - یازده آبان 1398 با موضوع اصول برنامه ریزی
برنامه تلویزیونی - هجده آبان 1398 با موضوع یادگیری کیفیت
برنامه تلویزیونی - بیست و پنج آبان 1398 با موضوع اصول یادگیری با کیفیت
برنامه تلویزیونی - دو آذر 1398 با موضوع با موضوع اصول یادگیری با کیفیت و روش صحیح مطالعه
برنامه تلویزیونی - نه آذر 1398 با موضوع با موضوع اصول یادگیری با کیفیت و روش صحیح مطالعه
برنامه تلویزیونی - شانزده آذر 1398 با موضوع با موضوع اصول یادگیری با کیفیت و روش صحیح مطالعه
برنامه تلویزیونی - سی آذر 1398 با موضوع با موضوع روش صحیح مرور
برنامه تلویزیونی - هفت دی 1398 با موضوع فواید خلاصه نویسی
برنامه تلویزیونی - چهارده دی 1398 با موضوع مطالعه و برنامه ریزی در امتحانات
برنامه تلویزیونی - بیست ویک دی 1398 با موضوع مهارت امتحان دادن مبتنی بر مراحل شناختی
برنامه تلویزیونی - پنج بهمن 1398 با موضوع فواصل زمانی صحیح مرور بر اسا روان شناسی یادگیری
برنامه تلویزیونی - نوزده بهمن 1398 با موضوع روش های ایجاد و افزایش انگیزه
برنامه تلویزیونی - بیست و شش بهمن 1398 با موضوع روش های ایجاد و افزایش انگیزه قسمت دوم
برنامه تلویزیونی - سه اسفند 1398 با موضوع پرسشنامه سبک یادگیری
برنامه تلویزیونی - بیست و سه فروردین 1399 با موضوع استانداردهای مطالعه در منزل و ایجاد تکنیک ها و روش های ایجاد تمرکز