رتبه بندی دانشگاه ها


رده بندی دانشگاه‌ها بر اساس QS
980515 (1)
رده بندی دانشگاه‌ها بر اساس سیویلیکا
980515 (2) 980515 (3) 980515 (4) 980515 (5) 980515 (6)
رده بندی دانشگاه‌ها بر اساس شانگهای
980515 (7)
رده بندی دانشگاه‌ها بر اساس نیویورک تایمز
980515 (8)
رده بندی دانشگاه‌ها بر اساس یونیرف
980515 (9) 980515 (10) 980515 (11) 980515 (12)
رده‌بندی جامع دانشگاه‌ها بر اساس ISC
980515 (13) 980515 (14) 980515 (15) 980515 (16) 980515 (17) 980515 (18) 980515 (19) 980515 (20) 980515 (21) 980515 (22)
رده‌بندی جامع دانشگاه‌های غیرانتفاعی بر اساس یونیرف
980515 (23) 980515 (24) 980515 (25) 980515 (26)
رده‌بندی دانشگاه‌های صنعتی کشور بر اساس ISC
980515 (27) 980515 (28) 980515 (29) 980515 (30) 980515 (31) 980515 (32)
رده‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس ISC
980515 (33) 980515 (34) 980515 (35) 980515 (36) 980515 (37)
رده‌بندی دانشگاه‌های غیرانتفاعی تهران بر اساس یونیرف
980515 (38)