آغاز دوره 20 جلسات مشاوران همراه


شنبه 18 خرداد 98

شروع دوره 20
98040801موضوعات:

برنامه ریزی جمع بندی نهایی
کنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
بررسی تحلیل آزمون و درصد در منزل
کنترل انجام تکنیک ریلکسیشن
بررسی درصد های تست زماندار
بررسی درصد های آزمون های جامع و آزمون های شبیه سازی شده
کنترل نحوه انجام تمرینات تند خوانی، تمرکز، هوش هیجانی و افزایش دقت