شروع دوره ۱۹ جلسات مشاوران همراه


شنبه 28 اردیبهشت 98

شروع دوره 19

98030503موضوعات:

برنامه ریزی هفتگی
کنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
بررسی تحلیل آزمون و درصد در منزل
کنترل انجام تکنیک ریلکسیشن
بررسی درصد های تست زماندار
 تکمیل پیش جمعبندی مبحثی ۳
 شروع برنامه ریزی جمع بندی نهایی
کنترل نحوه انجام تمرینات تند خوانی، تمرکز، هوش هیجانی و افزایش دقت