همایش مشاوره ای استان خراسان رضوی شهر سبزوار ویژه دانش اموزان پسر پایه یازدهم


سه شنبه 24 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای شهر سبزوار (پسران)

98030502موضوعات:

تفاوت آزمون سراسری وسالهای پایه
اهمیت سالهای پایه
برنامه ریزی در تابستان
اصول رفتاری حرفه ای در سالهای پایه
روش حفظ ایجاد انگیزه