همایش مشاوره ای استان خراسان رضوی شهر سبزوار ویژه دانش اموزان دختر پایه یازدهم


سه شنبه 24 اردیبهشت 98

همایش مشاوره ای شهر سبزوار (دختران)

98030501موضوعات:

تفاوت آزمون سراسری وسالهای پایه
اهمیت سالهای پایه
برنامه ریزی در تابستان
اصول رفتاری حرفه ای در سالهای پایه
روش حفظ ایجاد انگیزه