شروع دوره ۱۸ جلسات مشاوران همراه


شنبه 14 اردیبهشت 98

شروع دوره 18

98021201موضوعات:

برنامه ریزی هفتگی
کنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
بررسی تحلیل آزمون و درصد در منزل
کنترل انجام تکنیک ریلکسیشن
بررسی درصد های تست زماندار
شروع و تکمیل پیش جمعبندی مبحثی ۳
کنترل نحوه انجام تمرینات تند خوانی، تمرکز، هوش هیجانی و افزایش دقت