شروع دوره ١٧ جلسات مشاوران همراه


شنبه 31 فروردین 98

شروع دوره 17

98012401موضوعات:

برنامه ريزي هفتگي
ويژه داوطلبان در حال تحصيل: تكميل برنامه رفع اشكال و برنامه ريزى جهت مرور (شروع بخش اول جمعبندى نهايي)
 ويژه داوطلبان فارغ التحصيل:
تكميل برنامه رفع اشكال ارديبهشت
 كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
 كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
 بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
گفتگو در مورد انجام تكنيك ريلكسيشن
بررسى درصدهاى تست زماندار
تخمين واحد هاى جمعبندى مبحثى ٣

اهداف دوره:

رفع نقاط ضعف و مرور مطالب خوانده شده