خدمات عمومی

جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره


جمعه 23 فروردین 98    

 همایش مشاوره ای استان بوشهر

98012403

جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره

 

موضوعات:

١- محتواى موضوعات مشاوره ى دوره جارى
٢- برنامه ريزى كارگاهى جمع بندی نهايي
٣-تقدير از مشاوران همراه فعال
٤-موضوع روان شناسي : تقويت انگيزه
٥- حضور آقاي پوردستمالچى و تقدير از مشاوران همراه