همایش مشاوره ای استان بوشهر - شهر بوشهر ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم


سه شنبه 20 فروردین 98

همایش مشاوره ای استان بوشهر

98012401موضوعات:

تفاوت ویژگی‌های آزمون سراسری نسبت به سال‌های پایه
اهمیت سال‌های پایه
اصول رفتار حرفه‌ای در سال‌های پایه
روش‌های ایجاد و حفظ انگیزه