خدمات عمومی

دیدار با جناب آقای ایرانشاهی (مدیر عامل بنیاد خیریه کودک) و جناب آقای شرافت (مدیر عامل بنیاد خیریه دانش)98012102

دوشنبه 19 فروردین 98    

 

موضوعات:

جلسه در راستاى تصميم گيرى شروع همكارى هاى جديد