دیدار با جناب آقای ایرانشاهی (مدیر عامل بنیاد خیریه کودک) و جناب آقای شرافت (مدیر عامل بنیاد خیریه دانش)


دوشنبه 19 فروردین 98

جلسه شروع همکاری 

98012102

موضوعات:

جلسه در راستاى تصميم گيرى شروع همكارى هاى جديد