شروع دوره ١٦ جلسات مشاوران همراه


شنبه 17 فروردین 98

 شروع دوره 16

98012101موضوعات:

برنامه ريزي هفتگي
بررسى انجام برنامه در دوران مطالعاتى نوروز
كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
برنامه ريزى ارديبهشت
گفتگو در مورد انجام تكنيك ريلكسيشن پس از كارگاه ٨
بررسى درصدهاى تست زماندار
تكميل فرم آزمون سازى ويژه مباحث پايه ( ويژه داوطلبان غايب در اردو) جهت برگزارى آزمون داخلى 

اهداف دوره:

رفع موانع موجود در اجراى برنامه نوروز و برنامه ريزى جهت رفع نقاط ضعف داوطلب