بازدید سرکار خانم طاهری معاونت محترم مدرسه خدیجه کبری (س) از اردوی مطالعاتی نوروز ۹۸


سه شنبه 6 فروردین 98

بازدید معاونت مدرسه خدیجه کبری از اردوی مطالعاتی نوروز

98011703