خدمات عمومی

جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره97121802

جمعه 17 اسفند 97    

 

موضوعات اصلی:

١- محتواى موضوعات مشاوره ى دوره جارى
٢- كارگاهى برنامه ريزى ارديبهشت
٣- موضوع روان شناسي: تقويت انگيزه