جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره


جمعه 17 اسفند 97

 جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه

97121802موضوعات:

١- محتواى موضوعات مشاوره ى دوره جارى
٢- كارگاهى برنامه ريزى ارديبهشت
٣- موضوع روان شناسي: تقويت انگيزه