گزارش تصویری كارگاه مشاوره‌ای ويژه دوران نوروز


جمعه 17 اسفند 97

کارگاه های مشاوره ای نوروز

97121801موضوعات:

اهمیت دوران مطالعاتی نوروز
 اردوی مطالعاتی نوروز
 روش مطالعه و برنامه‌ریزی در دوران نوروز
 تست‌زنی به شیوه زماندار
شیوه‌های ایجاد و حفظ انگیزه درونی

سخنران :

محمدرضا پوردستمالچی