خدمات عمومی

جلسه آموزش متقاضيان مشاور همراه (جذب ٧) توسط كارشناس نظارت و آموزش97121604    

پنجشنبه ٩ اسفند ٩٧ 

 

موضوعات اصلی:

آموزش منشور مشاوره، شيوه نامه و برنامه ريزى