جلسه آموزش متقاضيان مشاور همراه (جذب ٧) توسط كارشناس نظارت و آموزش


پنجشنبه ٩ اسفند ٩٧

جلسه آموزش مشاوران همراه

97121604

موضوعات:

 

آموزش منشور مشاوره، شيوه نامه و برنامه ريزى