خدمات عمومی

شروع دوره ١٤ جلسات مشاوران همراه



97121603    

 

اهداف دوره :

رفع مشكلات داوطلبانى كه به تصميم هاى راهبردى اخذ شده عمل نكرده اند 

موضوعات اصلی:

برنامه ريزي هفتگي
برنامه ريزى نوروز
كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
كنترل شرايط مطالعه داوطلب
بررسي ليست اقدامات باقيمانده و مشخص كردن محدوده زمانى مطالعه
بررسى درصدهاى تست زماندار