نحوه شرکت دانشجویان انصرافی در آزمون سراسری ۹۸


 

دانشجويان دور ه‌های غیرروزانه نوبت دوم «شبانه»،نيمه‌حضوری، مجازی، پرديسهای خودگردان، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غيردولتی «غيرانتفاعی» و ظرفیت مازاد (به شرط نداشتن منع نظام وظيفه) می‌توانند هم‌زمان با تحصيل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصیل براي شركت در آزمون سراسري سال ۹۸ ثبت‌نام نمايند و در صورت قبولی، بايد فرم انصراف قطعی از رشتة قبلی را به دانشگاه جديد محل تحصيل خود ارائه دهند.

دانشجويان دوره روزانه (ورودی سال ۹۶ و قبل از آن)، براي شركت در آزمون سراسری سال ۹۸ بايد تا تاريخ ۹۷/۱۲/۲۵ انصراف قطعی خود را اعلام نموده و بند ۳۲ تقاضانامه ثبت نام را علامت بزنند.

كسانی كه در آزمون سراسری سال ۹۷ در رشته روزانه قبول شده‌اند، درصورت شركت در آزمون سراسری سال ۹۸ به شرط انصراف تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ فقط می‌توانند رشته‌های غير روزانه را انتخاب نمايند.

لینک دریافت دفترچه:

http://www6.sanjesh.org/download/sarasari98/rgsarasari98.pdf