جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره


جمعه 26 بهمن 97

جلسه هماهنگی و آموزش مشاوران همراه

97112902

موضوعات:

محتواى موضوعات مشاوره ى دوره جارى
كارگاهى برنامه ريزى ارديبهشت
نكاتي در مورد ثبت نام آزمون سراسرى
مشاوره انگيزشى

تقدير از مشاوران با سابقه با حضور آقاى پوردستمالچى
نقش موثر مشاور در آينده داوطلبان

سخنران:

محمدرضا پوردستمالچی