(2) گزارش دومین جلسه عمومی همکاران مرکزمشاوره


دوشنبه 15 بهمن 97

جلسه عمومی همکاران

97112320

موضوعات:

تقویم اجرایی مرکز در سال تحصیلی جاری
اقدامات ویژه مرکز درسال جدید
آیین نامه اداری مرکز

بخش دوم:

سخنرانی قائم مقائم مرکز و مدیر طرح وبرنامه