(1) گزارش دومین جلسه عمومی همکاران مرکزمشاوره


دوشنبه 15 بهمن 97

جلسه عمومی همکاران

97112301

موضوعات:

 اهداف و چشم انداز آینده مرکز مشاوره
تغییرات مثبت در بخش اداری مرکز
پروژه های مرکز در سال تحصیلی جاری

 بخش اول:

سخنرانی مدیرعامل