شروع دوره ١٢ جلسات مشاوران همراه


شنبه 13 بهمن 97

شروع دوره 12

97111401

موضوعات:

برنامه ريزي هفتگي
 كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
بررسى درصدهاى تست زماندار
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
كنترل شرايط مطالعه داوطلب
بررسى نتايج تصميم هاى راهبردى اخذ شده در جلسه با اوليا
بررسى خلاصه نويسى و مرور
بررسى نمونه كارنامه پذيرفته شدگان سال هاى قبل و هدف گذارى بلند مدت 

اهداف دوره:

رفع مشكلات داوطلبان در تست هاى زماندار و ارائه راهكار جهت برطرف كردن آن با توجه به تكنيك هاى هنر آزمون دادن