کارگاه شماره سه پایه


جمعه 5 بهمن 97

کارگاه شماره 3 پایه

97110604

موضوعات:

روش فواصل زمان مرور
تغذيه اصولی واصلاح عادات غذايی(متخصص تغذيه)
شرايط استاندارد مطالعه(ذهنی،محيطی،جسمی)

سخنران:

محمدرضا پوردستمالچی