کارگاه 6


جمعه 28 دی 97

کارگاه 6

97110603

موضوعات:

دستيابی به تمامی اهداف
استراتژی صحيح مطالعه تا كنكور
برنامه ريزی در بهمن و اسفند
روش های غلبه بريأس و دلسردی
روش ايجاد،تقويت وحفظ انگيز درونی 

سخنران:

 

محمدرضا پوردستمالچی