جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش و روانشناس مركز مشاوره


جمعه 28 دی 97

جلسه هماهنگی مشاوران همراه

97110602

موضوعات:

محتواى موضوعات مشاوره ى دوره جارى
كارگاهى برنامه ريزى نوروز
آموزش درمان راجرزى (درمان مراجع محور)