پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلی برای بهمن ماه ۹۷


داوطلبان واجد شرايط و متقاضی پذيرش بهمن ماه از تاريخ ۲۹ دی لغايت ۶ بهمن ماه براي پذيرش به موسسات پذيرنده كه در اطلاعيه ۲۵ دی ماه منتشر مي شود مراجعه می نمايند.

اطلاع رساني به پذيرفته شدگان مشروط توسط دانشگاه در تاريخ ۶ تا ۱۰ بهمن صورت خواهد گرفت.

www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=5909