سازمان سنجش نتایج نهایی تکمیل ظرفیت پردیس دانشگاه فرهنگیان ۹۷ را منتشر کرد


داوطلبان با مراجعه به سایت sanjesh.org می توانند نتایج خود را مشاهده نمایند .

http://result2.sanjesh.org/NOETResultSarasariTakmil.9709/