کارگاه 5


جمعه 23 آذر 97

کارگاه شماره 5

97100402

موضوعات:

هنر آزمون دادن
تكنيك هاي افزايش دقت
روش تست زني به شيوه زماندار

سخنران:

محمدرضا پوردستمالچی