خدمات عمومی

کارگاه 5


97100402

جمعه 23 آذر 97    

سخنران:محمدرضا پوردستمالچی 

موضوعات اصلی:
هنر آزمون دادن
تكنيك هاي افزايش دقت
روش تست زني به شيوه زماندار