کارگاه مشاوره ای شماره ٢ ویژه دانش آموزان (نهم - دهم و یازدهم)


پنجشنبه 29 آذر 97

کارگاه مشاوره ای پایه

97100402

موضوعات:

اصول و روش هاي خلاصه نويسي
اصول حل تمرين به شيوه آموزشي
تأثير ورزش بر كيفيت ياد گيري

سخنران:

محمدرضا پوردستمالچی