جلسه مشاوره انگیزشی محمدرضا پوردستمالچی


شنبه 24 آذر 97

جلسه مشاوره گروهی

97092501

موضوعات:

مطالعه و برنامه‌ریزی دوران جمع بندي نیمسال اول و آمادگی روحی

داوطلبان پایه دوازدهم مدرسه دخترانه شهدای هفتم تیر