خدمات عمومی

جلسه مشاوره انگیزشی محمدرضا پوردستمالچی


97092501

شنبه 24 آذر 97   

داوطلبان پایه دوازدهم مدرسه دخترانه شهدای هفتم تیر

موضوع : مطالعه و برنامه‌ریزی دوران جمع بندي نیمسال اول و آمادگی روحی