خدمات عمومی

شروع دوره ٩ جلسات مشاوران همراه


97092501

شنبه 24 آذر 97   

اهداف دوره: برنامه ريزى پيش جمع بندي مبحثى ١ و تشخيص مشكلات داوطلبان و رفع آن

موضوعات:
برنامه ريزي هفتگي
برنامه ريزى پيش جمع بندي مبحثى ١
كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
كنترل شرايط مطالعه داوطلب
بررسي ليست اقدامات باقيمانده و مشخص كردن محدوده زمانى مطالعه