شروع دوره ٩ جلسات مشاوران همراه


شنبه 24 آذر 97

شروع دوره 9

97092501

موضوعات:

برنامه ريزي هفتگي
برنامه ريزى پيش جمع بندي مبحثى ١
كنترل ساعت مطالعه و تعداد تست
كنترل نحوه انجام تمرينات تند خوانى و تمركز و هوش هيجانى و افزايش دقت
بررسي تحليل آزمون و درصد در منزل
كنترل شرايط مطالعه داوطلب
بررسي ليست اقدامات باقيمانده و مشخص كردن محدوده زمانى مطالعه

اهداف دوره:

برنامه ريزى پيش جمع بندي مبحثى ١ و تشخيص مشكلات داوطلبان و رفع آن