خدمات عمومی

جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش مشاوران همراه


97092501

جمعه 23 آذر 97   

موضوع: ١-محتواى موضوعات مشاوره ى دوره ى جارى 

                                           ٢- نقد و بررسى كتاب معرفى شده در رابطه با ايجاد انگيزه و هدف