خدمات عمومی

 

جلسه هماهنگى و آموزش مشاوران همراه توسط كارشناس نظارت و آموزش مشاوران همراه


جمعه 23 آذر 97

جلسه آموزش مشاوران همراه

97092501

موضوعات:

محتواى موضوعات مشاوره ى دوره ى جارى 

نقد و بررسى كتاب معرفى شده در رابطه با ايجاد انگيزه و هدف