خدمات عمومی

جلسه هماهنگى مشاوران همراه مدارس با معاونت مدارس


97092501

جمعه 23 آذر 97  

موضوع: * بررسى عملكرد مشاوران همراه در دوره هاى گذشته

* گزارش عملكرد مشاوران همراه مدارس

* بررسى مشكلات و ارائه راهكار