جلسه هماهنگى مشاوران همراه مدارس با معاونت مدارس


جمعه 23 آذر 97

جلسه هماهنگی مشاوران همراه

97092501

موضوعات:

بررسى عملكرد مشاوران همراه در دوره هاى گذشته

گزارش عملكرد مشاوران همراه مدارس

بررسى مشكلات و ارائه راهكار