خدمات عمومی

برگزارى جلسه آموزش متقاضيان مشاور همراه توسط مسئول آموزش و نظارت


97091502

پنجشنبه 15 آذر 97 

:recycle:موضوع : نقد و بررسی کتاب معرفی شده در رابطه با ایجاد انگیزه و هدف