برگزارى جلسه آموزش متقاضيان مشاور همراه توسط مسئول آموزش و نظارت


پنجشنبه 15 آذر 97

آموزش مشاوران همراه

97091502

موضوعات:

نقد و بررسی کتاب معرفی شده در رابطه با ایجاد انگیزه و هدف