خصوصیات افراد با هوش هیجانی بالا و پایین


 

خصوصیات افرادی که دارای هوش هیجانی بالا هستند

این افراد می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل نمایند پیامدهای مثبت رفتار را می دانند . نقاط ضعف و قوت خود را می شناسند. از توانمندی های اجتماعی بالایی برخوردارند ، سطح یادگیری بالاتر و عملکرد شغلی بهتری دارند ، احساسات خود را به وضوح بیان می کنند . از ابراز احساسات خود بیمی ندارند ، قادر به ایجاد ارتباط مناسب کلامی و غیر کلامی هستند ، احساسات را با تعقل و منطق می سازند ، به دیگران وابستگی غیر منطقی ندارند ، دارای انگیزه های درونی اند ، قدرت ، ثروت ، شهرت ، موقعیت اجتماعی و تاْثیر دیگران به آنان روحیه کاذب نمی دهد . انعطاف پذیرند ، شکست درآنان آثار عمیق روحی و روانی بر جای نمی گذارد ، توانایی تشخیص هیجانات عمیق و پیچیده را دارند . می کوشند احساسات خود را پیش بینی کنند ( اعرابی ، ۱۳۷۸ ) .

موقعیت هایی که به طور دائم در آنان احساس منفی بر می انگیزد را شناسایی کرده و تغییر می دهند مهربان و صمیمی اند ، آسوده خاطر و مسلط به خود می باشند ، عشق و دوست داشتن را به خوبی  درک می کنند به عواقب کارهای خود می اندیشند ، برای افزایش عزت نفس خود تلاش می کنند ، مستقل هستند ، احساسات خود را به رسمیت می شناسند ، از مصرف مواد مخدر یا الکل و سیگار به منظور فرار از موقعیت های سخت و پرفشار روانی ، اجتناب کرده و به جای آن به حل مساْله می پردازند ( همان منبع ).

خصوصیات افرادی که دارای هوش هیجانی پایین هستند

این افراد احساسات خود را کمتر بروز می دهند ، مسئولیت احساساتشان را بر عهده نمی گیرند . شخصیت با ثباتی ندارند ، اغلب بی احساس هستند و حس همدلی ندارند . از نظر عاطفی ، هیچ وقت در دسترس نیستند ، اعتراف به خطا یا عذر خواهی را دشوار می دانند ، در مورد افراد ، سریع قضاوت می کنند ، در مقابل انتقاد بی صبرند ، به دنبال برقراری ارتباط با جایگزین های غیر انسانی همچون حیوانات خانگی یا گیاهان و یا موجودات خیالی هستند ، بر اعتقادات خود هر چند غلط پافشاری می کنند . و با تغییر کاملاً مخالفند و احساس بی علاقگی ، ناپایداری ، عصبانیت و شکست می کنند ( همان منبع ) .

مهارت هوشی هیجانی ، با تعلیم و تربیت کودکان به وسیله پدر و مادر آغاز می شود . بنابراین لازم است والدین خود مهارت های لازم را در این زمینه کسب می کند ( همان منبع ).