قابل توجه پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت فرهنگیان و شهید رجایی


 

 

 پذیرفته شدگان باید پس از تهيه نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (فرم شماره 1) نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي در سايت ، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان بومي خود« نشاني مندرج در جدول شماره 5 مندرج در ذيل اين اطلاعيه » ارسال نمايند.

عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان بومي، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

 انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهدبود.

انجام مصاحبه علمي-تخصصي از معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي به صورت متمركز در تهران و براساس تقويم زمان بندي مندرج در سايت آن دانشگاه از روز سه شنبه تاريخ 98/06/05 لغايت روز پنجشنبه 98/06/14 صورت خواهد گرفت. .

معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي موظفند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي دو برابر ظرفيت پذيرش در پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور جهت طي مراحل بررسي صلاحيت هاي عمومي و مصاحبه گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود « نشاني اعلام شده در جدول شماره 5 مندرج در ذيل اين اطلاعيه » با دردست داشتن فرم شماره (1) و ساير مدارك مربوط مراجعه نمايند.

ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان چند برابر توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه، بايد مورد تأييد قرار گيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

داوطلبان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نمايند. و يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت ننمايند.