سازمان ‌سنجش درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاينه و گزينش‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال ۹۸ اطلاعیه داد


با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي، بدين وسيله به اطلاع علاقه مندان به تحصيل در رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (شامل: دانشگاههاي شهيد مطهري، شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران، علوم پزشكي بقيه الله(عج)، علوم پزشكي ارتش، رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، غير انتفاعي امام رضا (ع)- مشهد ، مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم ، رشته هاي تحصيلي كارداني فوريت پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و كليه كدرشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي - تهران) كه در زمان انتخاب رشته هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1398 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده اند، مي رساند كه فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي از بين داوطلباني كه كدرشته محل هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده اند،با رعايت تقدم انتخاب رشته در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.orgدرج گرديده است. لذا توجه آن دسته از داوطلباني را كه در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق قرارگرفته اند، به نكات ذيل معطوف مي دارد:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش ذيربط تائيد شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره علمي نهايي براي هر رشته را نيز كسب نمايند. لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته شدگان نهائي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته هاي متمركز آزمون سراسري اعلام خواهد شد.

ب) معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي باشد و كليه معرفي شدگان لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش در تاريخهاي مقرر به آدرس تعيين شده از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه نمايند. داوطلب ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده باشد، لذا داوطلباني كه به دو مؤسسه معرفي شده اند در صورت تمايل مي توانند به يك مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي است عدم مراجعه داوطلبان براي انجام مراحل گزينش در هر مورد معرفي به منزلة انصراف قطعي از گزينش در رشته يا رشته هاي ذيربط آن مؤسسه تلقي خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویتهای بعدی وی بررسی خواهد شد. ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهائي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي گردد.

ج) به اطلاع مي رساند، آن دسته داوطلباني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده ولي در اين مرحله معرفي نشده اند، مي رساند عدم معرفي آنها به يكي از دلايل ذيل مي باشد ياشانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را دارا مي باشند، و يا اينكه فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله مي باشند. بنابراين دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع، در كارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد.

د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته داوطلب و يا عدم رعايت استان بومي و...) هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي داوطلبان پذيرفته نمي باشد و پس از اعلام نتايج نهائي، در مهرماه، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1398 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سايت اين سازمان در زمان مقرر اقدام نموده اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و قابل رؤيت و بهره برداري خواهد بود، لذا داوطلباني كه پس از دريافت كارنامه نسبت به مندرجات آن براي آنان سوالاتي وجود دارد، می توانند به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر با دلیل درخواست خود را مطرح نمایند، و در اين مرحله هيچگونه اعتراضي پذيرفته نمي باشد.

و) كليه معرفي شدگان چندبرابرظرفيت مي بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به پايگاه اطلاع رساني موسسه محل مصاحبه مراجعه نمايند.