besmelah

کارگاه های تخصصی scl

معرفی

برای انجام پرسشنامه تخصصی scl از این بخش اقدام نمایید .

پرسشنامه تخصصی scl
هدف از بسته های تخصصی SCL تقویت ابعاد متنوع روانشناختی داوطلبان کنکورمی باشد. این بسته ها می تواند قبل از نزدیک شدن به آزمون سراسری توانایی هایی را در شما تقویت کند که در هفته های پایانی بر ویژگی های شما اثرات چشمگیری دارد. قابل ذکرمی باشد با توجه به تست تخصصی SCL میزان نیاز شما جهتمی باشدفاده از هر یک ازین بسته ها تعیین می شود. بنابراین با توجه به نتایج و تحلیل تست و همچنین مشورت با مشاور همراه خود میتوانید متوجه شوید که نیازمند کدام یک از بسته ها می باشید.

کارگاه ایجاد خوش خلقی و صبر (مولفه 1)
در صورتی که نمره مولفه 1 شما 12 و یا بالاتر بود
نیازمند شرکت در کارگاه تخصصی شماره 1 می باشید.
هزینه ی این کارگاه 20 هزار تومان
مدت زمان کارگاه : 1 ساعت و 30 دقیقه
بسته شامل یک دفترچه تمرین می باشد.
کارگاه روش های ایجادآرامش (مولفه 2)
در صورتی که نمره مولفه 2 شما 16 و یا بالاتر بود
نیازمند شرکت در کارگاه تخصصی شماره 2 می باشید.
هزینه ی این کارگاه 40 هزار تومان
مدت زمان کارگاه : 3 ساعت
بسته شامل یک دفترچه تمرین می باشد.
کارگاه روش های ایجاد پیشرفت گرایی و تعادل رفتاری (مولفه 3)
در صورتی که نمره مولفه 3 شما 22 و یا بالاتر بود
نیازمند شرکت در کارگاه تخصصی شماره 3 می باشید.
هزینه ی این کارگاه 20 هزار تومان
مدت زمان کارگاه : 1 ساعت و 30 دقیقه
بسته شامل یک دفترچه تمرین می باشد.
کارگاه روش های افزایش انگیزه تحصیلی (مولفه 4)
در صورتی که نمره مولفه 4 شما 26 و یا بالاتر بود
نیازمند شرکت در کارگاه تخصصی شماره 4 می باشید.
هزینه ی این کارگاه 40 هزار تومان
مدت زمان کارگاه : 3 ساعت
بسته شامل یک دفترچه تمرین می باشد.