آزمون علایق شغلی
شما با پاسخ به این آزمون می‌توانید در مورد تیپ شخصیتی غالب خود و مهم ترین ویژگی های شخصیتی ‌تان اطلاعاتی بدست بیاورید.
آزمون حاضر به‌منظور ارزیابی رغبت‌ شما در زمینه تحصیلی تهیه شده است و به هیچ‌وجه پیشرفت شغلی یا هوش شما را نمی‌سنجد. در این آزمون فهرستی از فعالیتها، تجربه‌ها، مشاغل و خودسنجی‌ها آورده شده است تارغبت‌ها و تجربه‌های شما را مشخص نماید.

1- تمایل: هر تعداد از فعالیت‌های زیر را که مایلید انجام دهید در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه تیک بزنید.

و
الف
ج
م
ه
ق


2- تجربه‌ها: هر تعداد از فعالیت‌هایی که تجربه کرده‌اید و می‌توانید انجام دهید در پاسخنامه در قسمت پرسش مربوطه تیک بزنید.

و
الف
ج
م
ه
ق


3- مشاغل: این فهرست به بررسی احساسات و نگرش‌های شما نسبت به مشاغل گوناگون میپردازد. روبه‌روی مشاغلی را که به آنها علاقه دارید یا برای شما خوشایند است در پاسخنامه قسمت پرسش مربوط تیک بزنید.

و
الف
ج
م
ه
ق


4- خود سنجی‌ها: خود را در توانا‌یی‌ها و مهارت‌های زیر در مقایسه با همسالانتان درجه‌بندی کنید. سعی نمایید صحیح‌ترین برآورد را در مورد خودتان انجام دهید. به کم‌ترین توانایی نمره 1 و به بیش‌ترین توانایی نمره 7 بدهید. تا حد امکان از درجه‌بندی یکسان خود در هر توانایی‌ها بپرهیزید و نمره خود را در قسمت مربوطه علامت بزنید.

خودسنجی (1)

توانایی مکانیکیتوانایی علمیتوانایی هنریتوانایی تدریستوانایی فروشندگیتوانایی اداری و مالی
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
وجهالفمق


خودسنجی (2)

مهارت‌های دستی (استفاده از ابزار)مهارت‌های ریاضی یا علوم تجربیمهارت‌های نقاشی یا خط یا موسیقیمهارت‌های دوستی و تعاونمهارت‌های مدیریتمهارت‌های امور اداری و مالی
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
وجهالفمق